Reklama

Tarcza antykryzysowa daje przedsiębiorcom możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wyjaśniamy krok po kroku jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia.

W świetle ustawy pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym (w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa) pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc., nie niższe jednak niż w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy, przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z kolei przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie GUS, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 2 452,27 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy , przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc), z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl.

Krok 1 – Skompletuj dokumenty

Zacznij od skompletowania dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą:  kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy). Załączniki możesz pobrać na Praca.gov.pl – bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”.

Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB

Krok 2 – Wybór właściwego urzędu pracy

Wniosek składamy do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Lista Wojewódzkich Urzędów Pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl.

Krok 3 – Uzupełnij dane przedsiębiorstwa

W trzecim kroku należy uzupełnić dane przedsiębiorstwa m.in. nazwę, NIP i REGON, adres siedziby i dane kontaktowe (jeżeli masz już konto na platformie Praca.gov.pl to dane te uzupełnią się automatycznie). Jeśli miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest inne niż adres siedziby firmy, to zaznacz tow odpowiednim polu. Wskaż też kto reprezentuje przedsiębiorcę. Musisz wskazać dane tej osoby (imię i nazwisko), podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo.

Krok 4 – Właściwa treść wniosku

Po uzupełnieniu podstawowych danych możesz przejść do właściwej treści wniosku, w której wnosisz o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

W tym miejscu musisz wskazać datę, od kiedy wnioskujesz o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

  • przestoju ekonomicznego,
  • obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników)

Podaj dla ilu pracowników wnioskujesz o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie.

Podaj również numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

Krok 5 – Oświadczenia

Możesz przejść do kolejnego kroku, w którym składasz oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie „Tarcza antykryzysowa”, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku

Krok 6 – Załączniki

Dołącz załączniki do wniosku. Pamiętaj, załączniki do wniosku przygotuj w wersji elektronicznej, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

Krok 7 – Podpis

Podpisz wniosek. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ważne!

Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf). Wzór umowy nieedytowalnej można pobrać ze strony psz.praca.gov.pl.

Co dalej?

Na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekaże na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego co miesięczne transze na wypłatę świadczeń. Niezwłocznie po otrzymaniu środków musisz wypłacić pracownikom otrzymane świadczenia, odprowadzić należne składki na ZUS oraz podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poprzedni artykułMinisterstwo Zdrowia: w sobotę 244 nowe przypadki zakażenia. Na Pomorzu ponad 100 wykrytych infekcji
Następny artykułBrakuje podstawowego sprzętu w szpitalach, tak nie powstrzymamy epidemii! Apel wicemarszałka województwa do ministra zdrowia