Reklama

Jeszcze do dnia do 15 września 2012r. rodzice uczniów mieszkających w Lęborku mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2012/2013. Pomoc materialna ma charakter socjalny.

Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, której powodem są niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższa niż 351 zł.

fot. ZSMI

Stypendium udzielane jest m.in. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Wypłata stypendium następuje na podstawie przedłożonych oryginalnych dowodów (np. faktur) potwierdzających poniesienie kosztu przez wnioskodawcę.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych można pobrać i złożyć w Referacie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lęborku (pokój C2, tel. 59 86 37 726). Więcej o pomocy materialnej dowiedzieć się można ze strony internetowej: bip.um.lebork.pl (zakładka: „jak załatwić sprawę/Referat spraw społecznych”).