Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców. Wsparcie udzielane jest w ramach rządowej tarczy antykryzysowej do zapobiegania gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa.

Z pożyczki może skorzystać mikroprzedsiębiora, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku i który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • Zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • Osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka udzielana jest jednorazowo, a jej wysokość nie może przekroczyć 5.000 zł. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji od dnia jej udzielenia. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszył stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Dokumenty oraz informacje dotyczące pożyczki dostępne są:
https://lebork.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w formie elektronicznej, przez portal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 59 866 71 27 lub 59 866 71 28