Epidemia koronawirusa w Europie
Epidemia koronawirusa w Europie
Reklama

Podczas dzisiejszego posiedzenia zarząd województwa pomorskiego potwierdził zamiar wyrażony w dniu 19 marca i podjął uchwałę o zaangażowaniu dostępnych środków unijnych w niwelowanie społecznych i gospodarczych strat związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzja była możliwa na podstawie nowych rozwiązań prawnych, które zostały w trybie pilnym przyjęte przez Radę Europejską i opublikowane wczoraj.

Przekierowane środki finansowe zasilą dwa główne obszary: ochronę zdrowia oraz wsparcie przedsiębiorców, ponieważ pilnej interwencji wymaga zarówno wsparcie diagnostyki i leczenia pacjentów oraz personelu medycznego i opiekuńczego, ale także pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób na rynku pracy, które jako pierwsze odczuwają negatywne skutki pandemii.

Na system ochrony zdrowia zostanie przeznaczonych 50 mln zł. Środki będą wykorzystane w szczególności na zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia w pomorskich szpitalach, w tym przede wszystkim aparatury medycznej i diagnostycznej, lekarstw, urządzeń i środków do dezynfekcji, odczynników, materiałów medycznych, środków ochrony indywidualnej na prace remontowo-budowlane niezbędne do wprowadzenia odpowiedniego zabezpieczenia epidemiologicznego, a także tymczasowe obiekty związane z leczeniem i diagnostyką. Szczegółowy zakres rzeczowy wsparcia zostanie wypracowany wspólnie z zaangażowanymi podmiotami leczniczymi i Wojewodą Pomorskim.

Ponadto, 50 mln zł zostanie skierowane na wsparcie pomorskich przedsiębiorców, którzy mierzą się dzisiaj z nagłym niedoborem środków finansowych i brakiem płynności wynikającym z zaprzestania prowadzenia działalności, co zagraża ich przetrwaniu. Planowany system wsparcia dostarczy im odpowiednią „poduszkę bezpieczeństwa” w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wsparcie – w formie preferencyjnych pożyczek – będzie ukierunkowane na zapewnienie płynności finansowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przewiduje się również kompleksowe wsparcie osób, które w wyniku epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub utraciły zatrudnienie, a także środki na eliminowanie czynników ryzyka (w tym epidemiologicznych) w miejscu pracy. Na ten cel zostanie przeznaczonych 30 mln zł.  

Przekierowanie środków w regionalnym programie operacyjnym było możliwe dzięki bardzo szybkiemu wynegocjowaniu z wyprzedzeniem nieformalnej zgody Komisji Europejskiej, która umożliwiła elastyczne przesuwanie środków na cele związane z obecnym kryzysem epidemicznym i, tym samym, otworzyła drogę do sprawnej realizacji wszystkich wyżej wymienionych zamierzeń zarządu województwa.

Należy podkreślić, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w województwie zarząd województwa jest gotowy zwrócić się do Komisji Europejskiej o przekierowanie kolejnych 50 mln zł na działania w ochronie zdrowia związane z walką z koronawirusem.

Dodatkowo, zarząd województwa pomorskiego opracowuje obecnie dodatkowy program wsparcia zwrotnego skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw, finansowany ze środków własnych Województwa. Środkami Województwa przeznaczonymi na ten cel zarządza Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. Już dziś wprowadzane są ułatwienia dla firm, które spłacają pożyczki dotychczas udzielone, polegające przede wszystkim na możliwości zastosowania karencji w ich spłacie, a w perspektywie najbliższych dni uruchomione zostanie dodatkowe 30 mln zł, służące zwiększeniu płynności w sektorze małego biznesu.