Reklama

Od 15 września do 15 października br. na terenie Lęborka zostanie przeprowadzona powszechna akcja odszczurzania. Deratyzacja obejmuje wszystkie posesje publiczne i prywatne w mieście.

W szczególności deratyzacji należy poddać posesje prywatne osób fizycznych oraz nieruchomości stanowiące własność bądź będące w użytkowaniu osób prawnych: zakłady pracy, budynki mieszkalne, biurowe, gospodarcze, produkcyjne, pomieszczenia i hale produkcyjno-usługowe, socjalne, sklepy, hurtownie, magazyny, piwnice, kotłownie, składy, wiaty, boksy z pojemnikami na odpady itp., urządzenia kanalizacji sanitarnej w sieci miejskiej i przyłączach prywatnych.

Właściciele i użytkownicy posesji, obiektów, zakłady pracy przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt poprzez zlecenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jednostce deratyzacyjnej. Przed rozpoczęciem akcji właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń, a w szczególności śmieci i odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

fot. Wikimedia/CC/Edal Anton Lefterov

Gryzonie padłe w czasie akcji zostaną usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji, natomiast po jej zakończeniu należy zakopać je głęboko w ziemi, minimum 20 m od źródła wody. Nadzór nad akcja sprawuje Straż Miejska i PSS-E w Lęborku.

Więcej informacji nt. akcji  udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.