Reklama

XII  Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie się w dniu 25.10.2011 roku o godz.12.00  w Sali Rajców Nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku.

Program XII Sesji RM w Lęborku

Porządek obrad:

I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu Nr XI obrad Sesji Rady Miejskiej w Lęborku  w dniu  16.09.2011r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały Nr V-21/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2011-2030.
 2. Zmian w uchwale Nr V-22/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2011 rok.
 3. Przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Miasto Lębork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego.
 4. Określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w mieście Lęborku.
 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. użytkowej 31,97m2, znajdującego się budynku przy ul. Stryjewskiego 10 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
 6. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 34 o pow. użytkowej 41,60m2, znajdującego się w budynku przy ul. Placu Pokoju 23-25 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 7. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o pow.użytk.77,90 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Al. Wolności 69 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 43,07m2, znajdującego się w budynku przy ul. Gierymskiego 2 wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie.
 9. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obr.3 miasta Lęborka przy ul. Gdańskiej, stanowiącej działkę nr 422/10 o pow.130m2.
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obr.3 miasta Lęborka przy ul. Gdańskiej, stanowiącej działkę nr 422/11, o pow. 22m2, w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę nr 422/2.
 11. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 382/11 o pow. 20m2, położonej w obr.3 miasta Lęborka przy ul. Findera.
 12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym na okres dłuższy niż trzy lata.
 13. Uchylenia uchwały Nr XXI-237/2008 Rady Miejskiej w Lęborku  z dnia 28.05.2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i ustalenia zasad jej udzielania.
 14. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgera 7, mienia komunalnego powstałego w procesie inwestycyjnym.
 15. Przystąpienia Gminy Miasto Lębork do projektu „BALTIC RALLY” w ramach Programu Południowy Bałtyk.
 16. Zmiany  uchwały Nr III-3/2010 Rady Miejskiej  w Lęborku  z dnia 17 grudnia 2010 roku  w  sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów  stałych Komisji Rady    Miejskiej   w    Lęborku  na  kadencję 2010-2014.
 17. Pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, niespełniających wymagań formalnych.
 18. Wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Słupsku i do Sądu Rejonowego w Lęborku na kadencję 2012-2015.

IV. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX-219/2008 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż trzy lata. Sprawozdanie za okres od 07.09.2011r. do 13.10.2011 r.

V. Informacja Burmistrza Miasta  o złożonych oświadczeniach majątkowych .

VI. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych  oświadczeniach  majątkowych.

VII. Interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Wnioski i oświadczenia.

IX.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X.  Informacje Przewodniczącego Rady.

XI. Zamknięcie obrad.