Reklama

XIII   Sesja   Rady   Miejskiej w   Lęborku  odbędzie się w 25 listopada o godzinie 11.00  w  Sali Rajców Urzędu  Miejskiego  w  Lęborku. Wśród rozpatrywanych uchwał, znajdzie się ta, w której lęborski PiS proponuje nazwanie nowego ronda na ulicy Słupskiej imieniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Porządek  obrad:

I.   Otwarcie obrad  i  stwierdzenie  kworum.

II.  Przyjęcie  protokołu Nr XII obrad  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Lęborku w  dniu 25.10.2011r.

III.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmian  w  Uchwale  Nr  V-22/2011  Rady  Miejskiej  w   Lęborku  z  dnia 24.02.2011r.  w  sprawie  uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2011r.
 2. Określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 3. Ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów w Lęborku.
 4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy  ul. Legionów Polskich w obrębie 7 miasta Lęborka, stanowiącej działkę nr 114/10, o powierzchni 695m2.
 5. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku przy ul. Mściwoja II wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste przynależnego udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 55/2
  o powierzchni 159m2, obręb 11 miasta Lęborka.
 6.  Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu o innym niż mieszkalne przeznaczeniu  o powierzchni użytkowej 18,15m2, znajdującego się w budynku przy ul. Jedności Robotniczej 13 wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 390/1o powierzchni 211m2, obręb 7 miasta Lęborka.
 7.  Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku przy ul. Orzeszkowej 8 wraz ze sprzedażą przynależnego udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 380/1 o powierzchni 349m2, obręb
  3 miasta Lęborka.
 8.  Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku przy ul. M. Reja 26  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, stanowiącym działkę nr 18 o powierzchni 279m2, obręb
  8 miasta Lęborka.
 9. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  znajdującego się w budynku przy ul. Syrokomli 41  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  udziału w gruncie, stanowiącym  działkę nr 111 o powierzchni 226m2, obręb 4 miasta Lęborka.
 10. Wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miasto Lębork  do komisji ds. przydziału lokali mieszkalnych stanowiących własność Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lęborku.
 11. Zmiany Uchwały nr III-3/2010 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia ilości, rodzajów i składów stałych komisji Rady Miejskiej w Lęborku na kadencję 2010-2014.
 12. Nadania nazwy rondu pomiędzy ulicami Słupską, Sportową i  Żeromskiego  w  Lęborku.

IV.  Sprawozdanie  z  realizacji  Uchwały  Nr  XIX-219/2008  Rady  Miejskiej w Lęborku z dnia 31.03.2008r. w sprawie określania  zasad  nabycia,  zbycia i obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

V.    Interpelacje i zapytania  radnych.

VI.   Wnioski i oświadczenia radnych. 

VII.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII. Informacje Przewodniczącego Rady.

IX.   Zamknięcie  obrad.