Reklama

XX  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Lęborku, odbędzie się 20 lipca w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. To wyjątkowa coroczna sesja, podczas której następuje uroczyste wręczenie statuetek „Lęborskiego Lwa”.

Sesja rozpocznie się o godzinie 11:30 Po części roboczej, na której rozpatrywane będą projekty uchwał, o godz. 13.00 rozpocznie się uroczysta część sesji, podczas której zainaugurowane zostaną Lęborskie Dni Jakubowe oraz wręczone będą Statuetki „Lęborskiego Lwa”. Wyróżnienie Honorowe Rady Miejskiej w Lęborku przyznawane jest raz w roku za wybitne zasługi dla miasta i mieszkańców. Tym razem Lęborskiego Lwa otrzymają Krzysztof Grzesiak oraz Edmund Głombiewski.

Zobacz relację z sesji: Bezpański Lęborski Lew >>

Porządek obrad :

I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

II.  Przyjęcie protokołu Nr XIX obrad Sesji Rady Miejskiej w Lęborku  w dniu 27.06.2012r.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.
 2. Zmiany Uchwały Nr XIV-153/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.12.2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lęborka na lata 2012-2030.
 3. Zaopiniowania wniosku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o uznanie lasów ochronnych w Nadleśnictwie Lębork.
 4. Zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Lębork.
 5. Wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 7. Nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Miasto Lębork.
 8. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Orlińskiego 3A/11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
 9. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Przyzamcze 18/1A wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego  przy ul. Chopina 13/1 wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie.
 11. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych  przy ul. Stryjewskiego 8/15 i ulicy Stryjewskiego 11/10 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
 12. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ( rejon ul. Czołgistów i ulicy  Armii Krajowej).
 13. Nadania drodze wewnętrznej , zlokalizowanej na działce nr 2/10 obr.5, położonej na terenie Gminy Miasto Lębork, nazwy ulica Mazowiecka.
 14. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej garażem, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę na okres dłuższy niż trzy lata.
 15. Podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lęborku.

IV. Godzina 13.00 – część uroczysta, wręczenie Statuetek Wyróżnienia Honorowego Rady Miejskiej w Lęborku „ Lęborski Lew”.

V. Zamknięcie obrad.