Strona główna Zasady korzystania

Zasady korzystania

Witamy w portalu e-Lębork.eu. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny e-Lębork.eu i wszystkimi korzystającymi z niej użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

1. Charakter i cele witryny e-Lębork.eu
Witryna e-Lębork.eu jest serwisem informacyjnym. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 • informowanie użytkowników o wydarzeniach mających miejsce w Lęborku lub mających związek z miastem lub jego mieszkańcami,
 • umożliwienie użytkownikom wymiany informacji, poglądów, opinii w formie komentarzy lub artykułów,
 • prezentowanie materiałów multimedialnych związanych z miastem i mieszkańcami,
 • publikowanie oświadczeń, informacji, zawiadomień władz lokalnych i instytucji, dotyczących bezpośrednio mieszkańców miasta.

2. Prawa i możliwości użytkowników witryny
Goście witryny e-Lębork.eu mają prawo korzystać z możliwości i usług udostępnianych w witrynie:

 • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku wyłącznie domowego,
 • komentowania udostępnionych w witrynie materiałów,
 • porozumiewania się z wydawcą poprzez komentarze, czat, pocztę elektroniczną i inne.

Zakresu usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

3. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich
Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej.

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku – kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • zapewniasz, że do przesyłanych przez Ciebie do witryny jakichkolwiek materiałów posiadasz prawa dysponowania nimi bądź zgodę osób, do których takie prawa należą,
 • zapewniasz, że materiały które dostarczasz są zgodne z prawdą oraz że nie są w żaden sposób sprzeczne z prawem,
 • zgadzasz się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny e-Lębork.eu przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Ciebie do witryny,
 • zgadzasz się, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku Twojego zachowania sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami.

4. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów oraz komentowanie
Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, a także komentowania artykułów ukazujących się na łamach portalu e-Lębork.eu. W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w witrynie:

 • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
 • nie może naruszać praw innych ludzi, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
 • nie może naruszać zaufania do wydawcy i innych użytkowników witryny i w związku z tym nie będziesz dostarczać informacji nieprawdziwych, fałszywych, wprowadzających umyślnie w błąd lub jakichkolwiek innych, które mogłyby wyrządzić jakąkolwiek szkodę korzystającym witryny oraz nie będziesz wykonywać żadnych czynności przeszkadzających, utrudniających lub uniemożliwiających innym użytkownikom korzystanie z witryny czy w jakikolwiek sposób szkodzących witrynie, a także nie będziesz dostarczać jakichkolwiek informacji lub materiałów, które mogą narazić wydawcę na jakiekolwiek roszczenia z powodu naruszenia jakichkolwiek prawa miejscowego, narodowego albo międzynarodowego,

Zgadzasz się, aby wydawca witryny e-Lębork.eu zmodyfikował bądź usunął każdy Twój komentarz, jeśli w mniemaniu wydawcy narusza powyższe zastrzeżenia.

5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie e-Lębork.eu, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: [email protected]

6. Zobowiązanie wydawcy
Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, fotografii, wideo lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.

W przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag na następujący adres: [email protected]

7. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny e-Lębork.eu ani żaden redaktor, autor publikujący w witrynie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny e-Lębork.eu.

Wydawca i autorzy serwisu e-Lębork.eu nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie e-Lębork.eu są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm – naszych Klientów. Wydawca witryny e-Lębork.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu – wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce,
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny e-Lębork.eu
Zgadzasz się, że Wydawca serwisu e-Lębork.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników.

11. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny e-Lębork.eu jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać ze strony Kontakt.